5 Gwefan ac Ap am ddim i’ch helpu i ddysgu Saesneg (neu unrhyw iaith arall)

Mae cynifer o adnoddau defnyddiol ar y rhyngrwyd sy’n gallu eich helpu i ddysgu Saesneg ond pan siaradaf â dysgwyr mae’n amlwg nad yw llawer o bobl yn gwneud y defnydd gorau o’r hyn sydd ar gael. Isod ceir rhestr o bum ap a gwefan ddefnyddiol sy’n gallu gwella eich sgiliau yn y Saesneg.

quizlet

 1. Quizlet. Dyma wefan ac ap sy’n eich galluogi i greu ‘cardiau fflach’ ar gyfer geiriau neu ymadroddion. Mae cerdyn fflach yn gerdyn sy’n nodi’r gair neu’r ymadrodd ar un ochr a’r ystyr ar yr ochr arall. Mae hyn yn ddefnyddiol i’ch helpu i gofio geirfa newydd. Gallwch lawrlwytho’r ap Quizlet i’ch ffôn. Pan ddewch o hyd i eirfa newydd gallwch ei ychwanegu i’r rhestr eirfa a chynnal gweithgareddau gwahanol i brofi eich hun. Gall y gweithgareddau brofi dealltwriaeth o ystyr, sillafu ac ynganu.

 

 1. Evernote. Wrth i chi ddarllen neu glywed geirfa newydd mae’n ddefnyddiol i chi ei hysgrifennu mewn llyfr nodiadau. Yn hytrach na defnyddio pen a phapur, erbyn hyn, gallwch ddefnyddio Evernote, sef llyfr nodiadau ar gyfer eich ffôn. Mae’r ap Evernote yn eich galluogi i wneud nodiadau trwy ysgrifennu, siarad neu dynnu lluniau. Yna gallwch edrych ar eich nodiadau’n rhwydd ar eich ffôn i adolygu’r eirfa newydd.

 

 1. Lyrics Training. Dyma wefan sy’n gallu helpu eich sgiliau gwrando a sillafu. Mae llawer o ganeuon Saesneg (ac ieithoedd eraill) arni. Gallwch wrando ar y caneuon a darllen geiriau’r caneuon ar yr un pryd. Fodd bynnag ceir bylchau lle y mae’r geiriau ar goll ac mae’n rhaid i chi lenwi’r bylchau trwy deipio’r geiriau coll. Os nad oes modd i chi lenwi’r bylchau bydd y gân yn stopio. Dyma ffordd hwyl i ymarfer eich dysgu.

 

 1. LibriVox. Dyma wefan sydd â llyfrau sain am ddim a gallwch eu defnyddio er mwyn ymarfer eich sgiliau gwrando. Gallwch hefyd chwilio am fersiwn destun y llyfr a darllen a gwrando ar yr un pryd. Gall darllen a gwrando ar yr un pryd eich helpu i ddysgu sut i ynganu geiriau a’ch helpu i ddeall strwythur yr iaith yn well.

  Librivox

 1. 6 Minute English. Mae hon yn rhan o wefan y BBC ar gyfer dysgu Saesneg. Mae ganddi lawer o drafodaethau sydd wedi’u recordio a phob un yn para am ryw 6 munud. Mae’r trafodaethau wedi’u dylunio i’ch helpu i ddysgu geirfa newydd. Gallwch lawrlwytho’r podlediad a gwrando arno ar eich ffôn. Hefyd mae trawsgrifiad ar gyfer pob trafodaeth felly gallwch ddarllen a gwrando ar yr un pryd.

 

Mae’r holl declynnau hyn ar gael i’w defnyddio a’u lawrlwytho am ddim. Efallai y bydd yn cymryd amser i chi ddod i’r arfer â’u defnyddio ond ar ôl i chi ddechrau gwneud yr ymdrech i’w defnyddio siŵr o fod y byddant yn dod yn rhan o’ch arferion bob dydd ac yn eich helpu i wella eich geirfa a’ch sgiliau. Gosodwch darged o roi cynnig ar ddefnyddio un yn rheolaidd am wythnos neu ddwy a gweld beth ddaw ohoni!

Os hoffech ymarfer eich Saesneg yna gofrestrwch ar gyrsiau’r Rhaglen Llwyddiant Academaidd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a chyrsiau Iaith Saesneg y Rhaglen Llwyddiant Academaidd sy’n cael eu cynnal yn eich adran.

Advertisements

3 Chanllaw Cyflym i Wneud y Defnydd Gorau o Ddelweddau mewn Cyflwyniad

Gall delweddau ychwanegu at gyflwyniad drwy helpu i esbonio pwynt neu ei wneud yn fwy cofiadwy. Maen nhw hefyd yn gwneud i’ch cyflwyniad ymddangos yn fwy deniadol ac yn fwy diddorol. Serch hynny, ar adegau gall delweddau dynnu oddi wrth gyflwyniad am eu bod yn y lle anghywir neu oherwydd ansawdd gwael.

Mae nifer mawr o adnoddau ar gael ar-lein sy’n cynnig gwybodaeth am elfennau sleid PowerPoint da, a’r ffordd orau o gyflwyno delweddau. Ond dyma dri chanllaw cyflym a hawdd i wneud y gorau o’r delweddau y penderfynwch eu defnyddio.

1: Ystyriwch osod delweddau mewn fframiau

Gall tynnu llinell a/neu ffrâm gysgod o gwmpas eich delwedd ei helpu i ddenu sylw’n fwy effeithiol.

Pres img1

2: Ystyriwch ddefnyddio’r ddelwedd fel cefndir.

Gall hyn wneud i’ch sleidiau edrych yn fwy deniadol a phroffesiynol. Gall fod yn ddefnyddiol hefyd os yw’r ddelwedd yn cynrychioli’r pwynt yn y sleid mewn modd mwy haniaethol. Fodd bynnag, byddwch yn ofalus bod modd darllen y testun o hyd. Un ffordd o helpu i sicrhau bod y testun yn denu sylw yw ychwanegu petryal tryloyw rhwng y ddelwedd yn y cefndir a’r testun. Gallwch addasu pa mor dryloyw yw’r petryal i sicrhau bod y testun yn fwy amlwg yn erbyn y cefndir.

Pres img2

3: Aliniwch y ddelwedd i dynnu sylw

Yn aml bydd ffotograffwyr yn fframio eu delweddau drwy eu rhannu’n draeanau ac yn gosod y prif wrthrych yn y llun ochr yn ochr ag un o’r llinellau fertigol neu orweddol. Gallwch chi wneud yr un peth ar gyfer sleidiau. Y pwyntiau lle mae’r llinellau’n croesi sy’n denu’r sylw mwyaf.

Pres img3

Mae dylunio sleidiau’n broses oddrychol, ond dwi’n meddwl y gall y canllawiau hyn eich helpu i ddefnyddio delweddau’n well. Rhowch gynnig arnynt yn eich cyflwyniad nesaf a gweld sut mae’n newid.

Os hoffech ddysgu rhagor am ddylunio sleidiau da a rhoi cyflwyniadau da, cofrestrwch ar gyfer dosbarth Sgiliau Cyflwyno’r Rhaglen Llwyddiant Academaidd.

 

Amser Arholiadau – Adolygu Cynhyrchiol

open pen on notebook and book

Gyda’r arholiadau’n prysur agosáu, mae adolygu’n hollbwysig. Ond, wrth feddwl am adolygu, ansawdd sy’n bwysig, nid faint rydych yn ei wneud: adolygu’n effeithiol, yn lle gor-adolygu. Yn hytrach na symud i mewn i’r llyfrgell am yr ychydig wythnosau nesaf ac adolygu 10 awr y dydd, mae’n bwysig gosod nodau adolygu realistig a neilltuo amser i ymlacio hefyd. Dyma rai awgrymiadau sut gallwch gyflawni hyn.

 

 1. Gwnewch restr o’r pethau mae angen eu hadolygu ar gyfer pob arholiad. Dylai papur arholiad ymarfer a/neu hen bapurau for ar gael i chi i’ch helpu i wneud hyn.

 

 1. Penderfynwch ba bynciau mae angen treulio mwy o amser arnynt. Gallech rannu’r pynciau ar sail system ‘goleuadau traffig’:

Gwyrdd – pynciau rydych yn teimlo’n hyderus amdanynt/rydych wedi eu hadolygu eisoes

Oren – pynciau mae angen i chi ailymweld â nhw/eu hadolygu rhagor

Goch  – pynciau nad ydych yn hyderus amdanynt ac mae angen treulio rhagor o amser arnynt

 1. Ar ddechrau pob wythnos, penderfynwch pryd byddwch yn adolygu. Os oes modd, yn hytrach na neilltuo diwrnodau cyfan ar gyfer adolygu, neilltuwch ychydig oriau bob dydd, wedi’u dosbarthu mor gyfartal â phosib. Mae Rowena Murray yn siarad am fyrbrydau ysgrifennu yn hytrach na gloddesta ar ysgrifennu – mae ysgrifennu mewn cyfnodau byr dwys (30 munud hyd yn oed) yn fwy cynhyrchiol na threulio oriau maith yn ysgrifennu ar y tro. Mae’r un peth yn wir am adolygu – mae neilltuo wyth hanner awr bob dydd am adolygu yn fwy cynhyrchiol nag un sesiwn pedair awr. Manteisiwch i’r eithaf ar sesiynau adolygu 30 munud.
 1. Ar ôl i chi benderfynu pryd byddwch yn adolygu yn ystod yr wythnos, ymrwymwch i’r amserau hyn. Ysgrifennwch nhw yn eich dyddiadur/calendr a meddyliwch am yr amserau hyn fel apwyntiadau nad oes modd eu had-drefnu. Os bydd rhywun yn gofyn i chi fynd am baned yn yr amserau hyn, dywedwch na a threfnwch amser arall.

 

 1. Neilltuwch bob un o’ch sesiynau adolygu ar gyfer pwnc penodol. Sicrhewch fod yr amser rydych yn ei neilltuo ar gyfer pwnc yn briodol i lefel ei flaenoriaeth. Er enghraifft, dylech roi mwy o amser i bynciau sydd wedi’u lliwio’n goch na phynciau gwyrdd.

pomodorotechnique-logo

 1. Os ydych wedi trefnu un sesiwn adolygu hir, sicrhewch eich bod yn cael llawer o seibiannau byr. Er enghraifft, rhannwch sesiwn adolygu dwy awr yn bedwar hanner awr, gyda seibiannau 5-10 munud rhwng pob un o’r sesiynau adolygu hanner awr. Dyma’r Dechneg Pomodoro sy’n ddefnyddiol iawn ar gyfer rheoli amser a chynyddu cynhyrchiant. Mae’n golygu gosod amserydd am gyfnod penodol (25 neu 30 munud fel arfer) – rhoddir yr enw ‘Pomodoro’ i bob un o’r rhain. Dylech gymryd seibiant 5 munud ar ôl pob Pomodoro, ond dylech gymryd seibiant hwy ar ôl 4 Pomodoro – 30 munud fel arfer. Gallwch addasu’r amserau hyn fel y mynnwch, ar yr amod eich bod yn glynu wrth yr egwyddor o gael seibiannau byr a seibiant hwy ar ôl pedwar Pomodoro. Er enghraifft, efallai fod gweithio am 40 munud gyda seibiannau 10 munud yn gweithio i chi, gyda seibiant hir o 50 munud (gallwch wylio rhaglen deledu neu fynd am dro). Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynllunio beth byddwch yn ei wneud ym mhob Pomodoro cyn i chi ddechrau. Gallwch brynu amserydd ar siâp tomato i’ch helpu gyda hyn (Pomodoro yw’r gair Eidaleg am domato!) ond mae fersiynau ar-lein ar gael hefyd neu gallwch lawrlwytho ap. Efallai y bydd angen i chi arbrofi i ddod o hyd i’r patrwm gorau i chi.

 

 1. Gwnewch yn siŵr bod eich nodau adolygu’n realistig – peidiwch â cheisio cynnwys gormod mewn sesiwn 25-30 munud. Efallai y bydd angen amser i gael y cydbwysedd yn iawn. I wybod mwy am bennu nodau SMART, gweler blog cynharach y Rhaglen Llwyddiant Academaidd ar bennu nodau.

 

 1. Pan fyddwch yn teimlo’n fwy parod, rhowch gynnig ar bapurau arholiad ymarfer gan amseru’ch hun. Bydd hyn yn eich helpu i nodi unrhyw feysydd mae angen eu hadolygu ymhellach a bydd yn gyfle i ymarfer ateb o fewn y terfynau amser, cyn yr arholiad go iawn. Ar ôl gwneud hyn, gallech fynd yn ôl at y dasg goleuadau traffig (Cam 2 uchod) a newid y lliwiau yn seiliedig ar ba mor barod rydych yn teimlo nawr.

 

 1. Cyn yr arholiadau, gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â chanllawiau arholiadau Prifysgol Abertawe. Un o’r rhain yw bod rhaid i chi fynd â’ch cerdyn myfyriwr gyda chi i’r arholiadau. Gallwch ddarllen canllawiau hanfodol i baratoi ar gyfer arholiadau yma a rhestr o’r pethau hanfodol i’w gwneud a’u hosgoi yma.

 

 1. Yn olaf, ceisiwch beidio â phoeni am eich perfformiad ar ôl yr arholiad, a pheidiwch â thrafod y papur â myfyrwyr eraill. Does dim modd newid eich atebion, ac, ar yr amod eich bod wedi gwneud eich gorau, all neb ofyn mwy. Bydd eich dull adolygu’n newid drwy’r amser ac yn gwella wrth i chi ymarfer. Felly, mae’n bwysig myfyrio ar sut rydych yn dysgu, beth sy’n gweithio i chi a beth nad yw’n gweithio, er mwyn adolygu’n fwy effeithiol yn y dyfodol.

To bach

Oeddech chi’n gwybod bod ffordd hawdd iawn o roi to bach ar eich llafariaid?

to bach 2

 

Ewch yma. Cliciwch ar:

(Iaeth) Cymraeg > Cynnyrch > To bach > Lawrlwytho

to backh

Rhowch yr ychydig fanylion mae’n gofyn amdanoch a chadwch y feddalwedd.

Yr unig beth y bydd yn rhaid i chi ei wneud wedyn yw pwyso ar Ctrl + Alr a’r llythyren rydych chi eisiau to bach drosto!

 

Cris Dafis

Cymraeg Clir

Yn aml iawn, yr ysgrifennu mwyaf syml, diffwdan yw’r ysgrifennu gorau.

Mae brawddegau hir, gyda llawer o gymalau, yn aml yn gwneud darn o waith yn anodd ei ddeall. Rydyn ni’n gallu “trio’n rhy galed” weithiau!

Mae Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor, wedi creu 12 Rheol Aur Cymraeg Clir. Ar gyfer dogfennau sydd wedi eu hanelu at y cyhoedd y mae’r canllawiau, ac efallai nad ydyn nhw i gyd yn gwbl berthnasol i ysgrifennu academaidd. Byddai’n werth eu cadw mewn cof wrth ysgrifennu traethodau hefyd, fodd bynnag.

Dyma 12 Rheol Cymraeg Clir Canolfan Bedwyr:

12C

 1. Defnyddiwch iaith syml a chryno.
 2. Cyfarchwch eich darllenydd yn uniongyrchol.
 3. Defnyddiwch eiriau, ymadroddion a threfn naturiol y Gymraeg.
 4. Defnyddiwch frawddegau byr (dim mwy na 25 gair mewn brawddeg).
 5. Cadwch at yr egwyddor: ‘un frawddeg – un syniad’.
 6. Defnyddiwch ferfau gweithredol i wneud eich gwaith yn fwy bywiog ac uniongyrchol: e.e. Dechreuodd y cyngor 50 o brojectau yn lle Dechreuwyd 50 o brojectau gan y cyngor
 7. Ceisiwch osgoi berfau amhersonol.
 8. Defnyddiwch ferfau yn lle enwau.
 9. Defnyddiwch ferfau anffurfiol a rhagenwau.
 10. Ceisiwch osgoi iaith ‘swyddogol’ sy’n llawn jargon a thermau technegol (ac esboniwch unrhyw dermau anghyfarwydd).
 11. Rhannwch frawddegau hir yn bwyntiau byr neu’n bwyntiau bwled.
 12. Defnyddiwch atalnodi i helpu’r ystyr.

 

Cris Dafis

Adnoddau Cymraeg- am ddim!

Screen Shot 2017-05-26 at 12.21.03

Mae’r Ap Geiriaduron yn cynnwys y geiriadur cyffredinol Cysgair, a hefyd y geiriaduron termau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru, Y Termiadur Addysg. ac ar gyfer prifysgolion Cymru, Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r geiriaduron hyn i gyd yn rhai Saesneg-Cymraeg/Cymraeg Saesneg all-lein lle nad oes arnoch angen cyswllt gwe i’w defnyddio.

Nodweddion:

*Chwilio’n sydyn mewn amser real
*Geiriadur all-lein er mwyn chwilio ar unrhyw adeg
*Ap cyffredinol ar gyfer Android, iPad a’r iPhone
*Graffigau ar gyfer Retina Display
*Iaith y sgrin ar gael yn Gymraeg neu Saesneg, gyda modd i newid yr iaith
*Gallu dad-dreiglo a dad-redeg berfau i ddangos ffurf wreiddiol i eiriau
*Nodwedd manylu er mwyn cael gwybodaeth fwy manwl ar unrhyw air
*Chwilio gyda nodau chwilio; e.e. ei ddefnyddio fel odliadur drwy chwilio am ‘*aith’ er mwyn dangos geiriau sydd yn gorffen gyda ‘aith’
*Cynnwys geiriadur Cysgair, sy’n eiriadur disgrifadol hwylus
*Cynnwys geiriadur Y Termiadur Addysg sydd i’w weld ar-lein ar termiaduraddysg.org
*Cynnwys Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; sy’n cynnwys diffiniadau, lluniau a diagramau, ac a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel geiriadur o dermau safonol ar gyfer addysg uwch cyfrwng Cymraeg
*Porth i chwilio’n bellach ar-lein gyda’r Porth Termau ar termau.cymru
*Diweddariadau awtomatig er mwyn ychwanegu termau a geiriau newydd wrth i’r geiriaduron sydd ynddo dyfu.

Screen Shot 2017-05-26 at 12.23.13

Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio’r treigladau. Mae elfen chwilota’r ap dim ond yn cynnwys y geiriau hynny sy’n achosi i’r geiriau sy’n eu dilyn yn syth dreiglo. Felly nid yw’n cynnwys pob rheol treiglo yn y Gymraeg. Ond wrth ddefnyddio elfen adolygu yr ap, dylech allu dod o hyd i’r holl reolau fydd yn eich cynorthwyo i wybod pryd i dreiglo.
Wrth ddefnyddio’r ap hwn, dylech gofio rhai egwyddorion cyffredinol …

* Dydy enwau priod (proper nouns) ddim fel arfer yn treiglo – i Dafydd
* Dim ond enwau lleoedd Cymraeg fydd yn treiglo – o Fryste, ond o Birmingham
* Fydd enwau sydd wedi eu benthyg o’r Saesneg ddim fel arfer yn treiglo e.e. dwy gêm
Screen Shot 2017-05-26 at 12.24.42

Rhian Williams

 

Taith lwyddiannus arall i Benrhyn Gŵyr

O ganlyniad i alw, trefnodd hyfforddwyr y Clwb Sgwrsio daith arall i benrhyn Gŵyr. Pa ffordd well i fyfyrwyr rhyngwladol ymarfer siarad Saesneg, cwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau golygfeydd newydd? Fel y llynedd, roedd y tywydd yn odidog ac roedd aelodau’r grŵp yn cynnwys pobl o bob cwr o’r byd. Eleni, penderfynwyd manteisio ar gludiant cyhoeddus gan neidio ar fws gwasanaeth 8 yna fws gwasanaeth 118 i Faes Awyr Abertawe. Ar ôl hynny, cerddon ni ar hyd ffordd droellog i Rose Hip Tearooms yn Wildflower Cafe lle y mwynhawyd te prynhawn blasus wrth eistedd yn yr heulwen. Cafwyd llawer o hwyl yn trafod yr eitemau a sut y dylid eu bwyta (er enghraifft sgons, sy’n well pan fod hufen tolch a jam ar eu pennau). Yn ôl yr arfer, roedd y bwyd yn y Caffi yn neilltuol ac roedd digon ohono.

Ar ôl gorffen bwyta, cerddon ni yn ôl lawr y ffordd a neidio ar fws gwasanaeth 118 i Benmaen. Ar gyrraedd yno, cerddon ni ar hyd y clogwyni gan fwynhau golygfeydd syfrdanol Bae Oxwich, Bae Tor a Bae’r Tri Chlogwyn. Ar ôl syllu ar yr olygfa oddi ar ben y clogwyni pen penderfynon ni fynd i’r traeth ym Mae’r Tri Chlogwyn.

Ar ôl tair awr o awyr iach, heulwen, ymarfer corff a thunelli o dywod yn ein hesgidiau, daethom yn ôl ar fws gwasanaeth 118 a gwasanaeth 8 i’r Brifysgol. Cytunwyd nad yw unwaith y flwyddyn yn ddigon aml ar gyfer teithiau Clwb Sgwrsio felly sicrhewch eich bod yn cadw llygad allan am negeseuon e-bost gan y Rhaglen Llwyddiant Academaidd a gwybodaeth am deithiau’r dyfodol. I dderbyn gwybodaeth bellach am y Clwb Sgwrsio a’r holl gyrsiau a gynigir gan y Rhaglen Llwyddiant Academaidd, ewch i’n gwefan. Tan hynny, dymunwn bob lwc i’n holl fyfyrwyr sy’n adolygu ar gyfer arholiadau a phob lwc ar gyfer eich arholiadau.

Beth yw Cysgliad?

Gwirio’ch gwaith Cymraeg

Oeddech chi’n gwybod bod ffordd hwylus a chyflym o sicrhau bod eich Cymraeg yn gywir yn eich traethodau ac ati? Mae pecyn o’r enw Cysgliad ar gael a allai fod o help mawr i chi.

Beth yw Cysgliad?

Os nad ydych chi eisoes yn defnyddio Cysgliad ar eich cyfrifiadur, byddai’n werth ystyried gosod y pecyn ar eich peiriant. Pecyn meddalwedd ar gyfer eich cyfrifiadur PC yw Cysgliad. Mae dwy brif raglen yn rhan o’r pecyn, sef Cysill a Cysgeir.

Cysill

Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Mae’n gallu adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau, mae’n egluro natur gwallau gramadegol fel y gallwch osgoi’r gwall yn y dyfodol.

Cysgliad1

Cyn cywidiadau

Cysgliad2

Ar ôl cywiriadau

Cysgeir

Geiriadur electronig yw Cysgeir. Mae’n cyfieithu geiriau o’r Gymraeg i Saesneg ac o Saesneg i’r Gymraeg.

Ble gallaf i brynu Cysgliad ?

Mae fersiwn cartref Cysgliad ar gael o Ganolfan Bedwyr: Gellir archebu Cysgliad yn uniongyrchol drwy ffonio (01248) 383293, neu e-bostio cbs602@bangor.ac.uk.

Mae Cysgliad hefyd ar gael o siopau llyfrau Cymraeg da.

Cysill ar-lein

Gallwch wirio testunau byr am ddim ar wefan Cysgliad

Cysgliad i’r Mac 1.0

Mae fersiwn o Cysgliad ar gael ar gyfer cyfrifiaduron Apple Mac OS X

 

Cris Dafis

Rheoli Amser Well #1… Pŵer y Rhestr i-Wneud

Mae Richard Branson wedi siarad lawer o weithiau o’r un offeryn na allai fod wedi adeiladu ei ymerodraeth busnes heb. Nid yw’n costio llawer. Nid oes angen trydan arno fe. A allwch chi fynd ag ef gyda chi unrhyw le.

Os nad ydych wedi dyfalu eto – neu nad oeddech wedi clicio ar y ddolen – mae’n llyfr nodiadau, a cariwyd gyda chi bob amser i ysgrifennu unrhyw syniadau, penodiadau newydd neu ymrwymiadau a meddyliau hap. Mae bobl llwyddiannus ledled y byd yn defnyddio’r system syml hyn – a gall unrhyw un ei defnyddio i ddod yn fwy cynhyrchiol.

Cyn i ni edrych ar sut i ddefnyddio’r system, dyma pam mae ddefnyddio llyfr nodiadau yn mor effeithiol.

writing-1209700_960_720

Yn ei lyfr gwych ‘The Organised Mind’, mae Daniel Levitin yn adrodd stori am cyfarfu yr ymgeisydd arlywyddol Americanaidd Jimmy Carter:

“Roedd yn siarad fel petai oedd gennym yr holl amser yn y byd. Ar un adeg daeth un aelod o’i staff i fynd ag ef i ffwrdd i’r person nesaf oedd eu hangen i gwrdd. Yn rhydd o orfod penderfynu pryd roedd y cyfarfod yn dod i ben, gallai Arlywydd Carter gadael i fynd o’r lleisiau mewnol swnian ac fod yno yn y lle hwnna yn unig. ”

Mae’r lleisiau mewnol swnian y mae’n ei olygu yw pryderon gyson eich bod wedi anghofio i symud y penodiad deintydd, y syniad rydych wedi newydd gael am ffordd well i ysgrifennu’r adroddiad hwnnw, yn ceisio cofio a oedd 7 neu 7.30 y dywedasoch chi byddwch yn cwrdd â’ch ffrind am ddiod.

Y llai o’r mathau hyn o feddyliau mae rhaid i chi ddelio a, y fwy rhydd mae eich meddwl i fod yn gallu canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig. Fel mae David Allen, awdur Getting Things Done, yn dweud yn y sgwrs gwych yma:

“Mae eich ymennydd ar gyfer cael syniadau, nid eu cynnal”

Dychmygwch faint cliriach byddai eich ffordd o feddwl os oedd phob penderfyniad bach trwy gydol y ddiwrnod yn cael eu wneud gan dîm o staff. Os nad oedd rhaid I chi edrych ar eich calendr oherwydd y byddai rhywun yna o hyd i ddweud wrthych ble rydych angen iddo fod.

Yn anffodus, ni all pob un ohonom cyfiawnhau tîm o staff i redeg ein dyddiaduron. Ond gallwn gymryd un cysyniad pwysig o hyn, a’i defnyddio yn eun arferion dyddiol.

Allanoli

Yn syml, mae hyn yn golygu cymryd yr eitemau sydd yn meddiannu eich meddwl allan o’ch pen a mas i’r byd.

Dyma Levitin eto:

“Pan mae gyda ni rywbeth ar ein meddyliau sy’n bwysig – yn enwedig eitem ar rhestr i-wneud – rydym yn ofni y byddwn yn ei anghofio, felly mae ein hymennydd yn gyson yn ymarfer gyda fe, taflu fe o gwmpas ac o gwmpas mewn cylchoedd mewn rhywbeth mae seicolegwyr gwybyddol yn cyfeirio ato fel ‘the rehearsal loop’ … y broblem ydy bod e’n gweithio’n rhy dda, gan gadw eitemau mewn ymarfer nes i ni delio gyda nw. ”

Mae ysgrifennu pethau i lawr yn datrys y broblem hyn. Un o’r camau cyntaf i reoli amser gwych yw ysgrifennu popeth i lawr.

Trwy ysgrifennu eich meddyliau i lawr cyn gynted ag y maent yn dod i chi, rydych yn dweud wrth eich meddwl y byddwch yn dod yn ôl atynt pan fyddwch yn dewis. Rydych yn rhoi tawelwch i eich meddwl i deall nad oes angen boeni amdano fe a dal ar i nhw ar eich rhan.

Un o’r rhesymau rydym yn teimlo straen ar ein meddyliau ydy ceisio cofiwch gormod o pethau ar unwaith. Mae seicolegwyr wedi darganfod gallwn ddim ond dal tua 4 eitem yn effeithiol yn ein cof gweithio – unrhyw mwy na hynny, ac rydym yn dechrau colli rheolaith.

Mae bron pob un ohonom yn dod ar draws mwy na phedwar o bethau mae angen i ni gofio drwy gydol y dydd. Eu hysgrifennu i lawr yw’r cam cyntaf iddo fe ddod yn llai o straen ac yn fwy cynhyrchiol.

Wrth gwrs, mae’r system ond yn gweithio os byddwch yn dod yn ôl at eich nodiadau. Felly mae e angen i wneud yn arferol eich bod yn dychwelyd i’ch llyfr nodiadau ac yn delio â’r holl bethau yr ydych wedi ysgrifennu i lawr. Ychwanegwch dyddiadau hynny yn eich calendr. Ffoniwch y deintyddion yn ôl. Treuliwch beth amser yn ehangu ar syniadau ar gyfer y geiriau oedd gennych am eich gân newydd.

Alenwch at wneud hyn yn arferol dros y mis nesaf ac yn cadw nodyn o sut yr ydych yn teimlo. Gallai effeithiau posibl fod eich bod yn teimlo dan lai o bwysau, eich bod yn datblygyeich mwy o reolaith dros eich gwaith, neu bod gennych syniad sy’n lansio busnes biliwn doler.

time

Ydych chi am wella eich sgiliau rheoli amser? Mae ein gweithdy Rheoli Amser poblogaidd yn rhedeg ar wahanol adegau drwy gydol y tymor. Archebwch yma: (peidiwch ag anghofio i ysgrifennu lawr y dyddiad!)