Pŵer Dysgu Ysbeidiol – Sut gall un tric syml eich helpu i ddysgu mwy mewn hanner yr amser.

Mae’n swnio’n rhy dda i fod yn wir ond ydy? Ond mae gwyddoniaeth wedi profi dro ar ôl tro bod estyn eich sesiynau dysgu dros gyfnod amser yn ffordd lawer mwy effeithiol o astudio na cheisio gwneud popeth ar yr un pryd.

Hanes Dysgu a Chof

Yn ôl yn y 1880au, dechreuodd gwyddonydd o’r enw Ebbinghaus gynnal cyfres o arbrofion ar effaith amser ar gof. I wneud hyn, ysgrifennodd gannoedd o ‘sillau disynnwyr’ wedi’u trefnu’n grwpiau o 12, a phrofodd ei allu i’w hadalw. Y canlyniad –  na ddylai fod yn syndod i neb –  oedd bod y geiriau disynnwyr wedi dod yn fwy anodd eu cofio gydag amser. Plotiodd ei ganlyniadau ar graff, a galwodd ei ganfyddiadau ‘Cromlin Anghofio’.

Picture of Ebbinghaus

Pe bai Ebbinghaus wedi gorffen ei arbrofion yno, mae’n ddigon tebygol na fyddai neb yn cofio amdano nawr. Ond, drwy gydol ei ymchwil, daeth ar draws rhywbeth sy’n dal i fod yn un o’r darganfyddiadau pwysicaf erioed ym maes dysgu.

Roedd Ebbinghaus am wybod faint o waith byddai angen ei wneud cyn y gallai gofio rhywbeth yn gyson. Darganfu fod angen ailadrodd rhestr o sillau disynnwyr 68 o weithiau cyn y gallai sgorio 100% yn gyson mewn prawf a osododd iddo ei hun wythnos wedyn. Unwaith eto, mae’n debygol nad oes dim byd newydd yno – rydym i gyd yn gyfarwydd â’r syniad bod rhywbeth yn fwy tebygol o aros yn y cof drwy ei ailadrodd dro ar ôl tro.

Ond, canfu hefyd y gallai sgorio 100% mewn prawf drwy ailadrodd rhywbeth 38 o weithiau yn unig, pe bai’n dosbarthu’r ailadroddiadau hyn dros amser. Felly, er enghraifft, gallai ailadrodd y rhestr 13 o weithiau un diwrnod, 13 o weithiau’r diwrnod nesaf a 12 y diwrnod wedyn. Mae hynny bron hanner yr amser yn astudio, ond canlyniad gwell. A dyna rywbeth a ddylai apelio at bawb!

Mae gwyddoniaeth wedi ymchwilio ymhellach i’r darganfyddiad hwn ac wedi canfod bod ysbeidiau optimaidd ar gyfer dosbarthu eich dysgu. Dywedwn eich bod am ddysgu rhestr o eiriau newydd mewn iaith newydd.

I gael y perfformiad gorau posib, dewch yn ôl at y deunydd rydych am ei ddysgu ar ôl ysbeidiau o un diwrnod, un wythnos, yna un mis.

Pam mae’n gweithio

Mae’n bosib eich bod wedi clywed y syniad o’r blaen – po fwyaf rydych yn meddwl am syniad, mwyaf y caiff ei wreiddio yn eich meddwl. Gallech weld y meddyliau hyn fel llwybrau drwy gae o wair – po fwyaf rydych yn cerdded ar eu hyd, mwyaf sefydledig y byddant.

O ran dysgu – dychmygwch fod angen i chi gofio dyddiadau nifer o achosion cyfraith pwysig. Os ydych yn ailymweld â’r deunydd bob dydd, mae’n debyg i gerdded i lawr yr un llwybr bob dydd. Ni fydd y llwybr yn newid gormod oherwydd yr oedd yno ddoe hefyd. Ond, dywedwch eich bod yn ei adael am wythnos. Pan ddychwelwch iddo, mae’r llwybr wedi tyfu’n wyllt a bydd angen i chi weithio’n fwy caled i gerdded drwy’r gwair. Efallai y bydd angen pladur arnoch, neu o leiaf esgidiau mwy. Ond erbyn diwedd y gwaith caled hwnnw, bydd gennych lwybr dyfnach o lawer – un y bydd yn haws cerdded ar ei hyd y tro nesaf i chi ddod y ffordd hon.

Mae’r un peth yn wir am ddysgu – po fwyaf caled bydd angen i chi weithio i adalw gwybodaeth i gof, mwyaf bydd y cynnydd yn eich dysgu. Mae damcaniaeth yn bodoli o’r enw Desired Difficulty – sy’n dweud yn syml y dylech wneud dysgu’n anodd i chi eich hun i gynyddu’ch gallu i adalw gwybodaeth.

Cam Gweithredu

Pryd bynnag byddwch yn astudio rhywbeth newydd, gwnewch nodyn mewn calendr neu ddyddiadur i adolygu’r deunydd hwnnw ar ddyddiad diweddarach. Cofiwch, dylai’r ysbaid cyntaf fod yn weddol fyr, yna gallwch gynyddu’r amser rhwng sesiynau dysgu yn raddol. Mae 1 diwrnod, 3 diwrnod, 1 wythnos, 1 mis yn gymhareb dda i roi cynnig arni i ddechrau. Does dim rhaid i chi ddilyn yr union gymarebau hyn – mae unrhyw ddosbarthu’n well na dim.

Os nad ydych chi wedi arfer â defnyddio dyddiadur neu galendr – mae meddalwedd gwych ar gael i’ch helpu i fod yn drefnus.

https://www.supermemo.com/ yw’r meddalwedd a ddeilliodd yn uniongyrchol o ganfyddiadau Wozniak (y myfyriwr meddygaeth Pwylaidd y cyfeiriais i ato).

http://ankisrs.net/ dyma un arall sy’n cael ei argymell – dwi ddim wedi treulio llawer o amser yn ymchwilio i hyn, ond dwi’n meddwl ei fod yn caniatáu i chi amserlennu’ch cardiau fflach atgoffa.

I ddysgu rhagor o Haciau Astudio a systemau dysgu – gwnewch ein cwrs ar-lein, ‘Dysgu Sut i Ddysgu’

Cofrestrwch ar gyfer ein gweithdai Haciau Astudio.

Amser Arholiadau – Adolygu Cynhyrchiol

open pen on notebook and book

Gyda’r arholiadau’n prysur agosáu, mae adolygu’n hollbwysig. Ond, wrth feddwl am adolygu, ansawdd sy’n bwysig, nid faint rydych yn ei wneud: adolygu’n effeithiol, yn lle gor-adolygu. Yn hytrach na symud i mewn i’r llyfrgell am yr ychydig wythnosau nesaf ac adolygu 10 awr y dydd, mae’n bwysig gosod nodau adolygu realistig a neilltuo amser i ymlacio hefyd. Dyma rai awgrymiadau sut gallwch gyflawni hyn.

 

 1. Gwnewch restr o’r pethau mae angen eu hadolygu ar gyfer pob arholiad. Dylai papur arholiad ymarfer a/neu hen bapurau for ar gael i chi i’ch helpu i wneud hyn.

 

 1. Penderfynwch ba bynciau mae angen treulio mwy o amser arnynt. Gallech rannu’r pynciau ar sail system ‘goleuadau traffig’:

Gwyrdd – pynciau rydych yn teimlo’n hyderus amdanynt/rydych wedi eu hadolygu eisoes

Oren – pynciau mae angen i chi ailymweld â nhw/eu hadolygu rhagor

Goch  – pynciau nad ydych yn hyderus amdanynt ac mae angen treulio rhagor o amser arnynt

 1. Ar ddechrau pob wythnos, penderfynwch pryd byddwch yn adolygu. Os oes modd, yn hytrach na neilltuo diwrnodau cyfan ar gyfer adolygu, neilltuwch ychydig oriau bob dydd, wedi’u dosbarthu mor gyfartal â phosib. Mae Rowena Murray yn siarad am fyrbrydau ysgrifennu yn hytrach na gloddesta ar ysgrifennu – mae ysgrifennu mewn cyfnodau byr dwys (30 munud hyd yn oed) yn fwy cynhyrchiol na threulio oriau maith yn ysgrifennu ar y tro. Mae’r un peth yn wir am adolygu – mae neilltuo wyth hanner awr bob dydd am adolygu yn fwy cynhyrchiol nag un sesiwn pedair awr. Manteisiwch i’r eithaf ar sesiynau adolygu 30 munud.
 1. Ar ôl i chi benderfynu pryd byddwch yn adolygu yn ystod yr wythnos, ymrwymwch i’r amserau hyn. Ysgrifennwch nhw yn eich dyddiadur/calendr a meddyliwch am yr amserau hyn fel apwyntiadau nad oes modd eu had-drefnu. Os bydd rhywun yn gofyn i chi fynd am baned yn yr amserau hyn, dywedwch na a threfnwch amser arall.

 

 1. Neilltuwch bob un o’ch sesiynau adolygu ar gyfer pwnc penodol. Sicrhewch fod yr amser rydych yn ei neilltuo ar gyfer pwnc yn briodol i lefel ei flaenoriaeth. Er enghraifft, dylech roi mwy o amser i bynciau sydd wedi’u lliwio’n goch na phynciau gwyrdd.

pomodorotechnique-logo

 1. Os ydych wedi trefnu un sesiwn adolygu hir, sicrhewch eich bod yn cael llawer o seibiannau byr. Er enghraifft, rhannwch sesiwn adolygu dwy awr yn bedwar hanner awr, gyda seibiannau 5-10 munud rhwng pob un o’r sesiynau adolygu hanner awr. Dyma’r Dechneg Pomodoro sy’n ddefnyddiol iawn ar gyfer rheoli amser a chynyddu cynhyrchiant. Mae’n golygu gosod amserydd am gyfnod penodol (25 neu 30 munud fel arfer) – rhoddir yr enw ‘Pomodoro’ i bob un o’r rhain. Dylech gymryd seibiant 5 munud ar ôl pob Pomodoro, ond dylech gymryd seibiant hwy ar ôl 4 Pomodoro – 30 munud fel arfer. Gallwch addasu’r amserau hyn fel y mynnwch, ar yr amod eich bod yn glynu wrth yr egwyddor o gael seibiannau byr a seibiant hwy ar ôl pedwar Pomodoro. Er enghraifft, efallai fod gweithio am 40 munud gyda seibiannau 10 munud yn gweithio i chi, gyda seibiant hir o 50 munud (gallwch wylio rhaglen deledu neu fynd am dro). Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynllunio beth byddwch yn ei wneud ym mhob Pomodoro cyn i chi ddechrau. Gallwch brynu amserydd ar siâp tomato i’ch helpu gyda hyn (Pomodoro yw’r gair Eidaleg am domato!) ond mae fersiynau ar-lein ar gael hefyd neu gallwch lawrlwytho ap. Efallai y bydd angen i chi arbrofi i ddod o hyd i’r patrwm gorau i chi.

 

 1. Gwnewch yn siŵr bod eich nodau adolygu’n realistig – peidiwch â cheisio cynnwys gormod mewn sesiwn 25-30 munud. Efallai y bydd angen amser i gael y cydbwysedd yn iawn. I wybod mwy am bennu nodau SMART, gweler blog cynharach y Rhaglen Llwyddiant Academaidd ar bennu nodau.

 

 1. Pan fyddwch yn teimlo’n fwy parod, rhowch gynnig ar bapurau arholiad ymarfer gan amseru’ch hun. Bydd hyn yn eich helpu i nodi unrhyw feysydd mae angen eu hadolygu ymhellach a bydd yn gyfle i ymarfer ateb o fewn y terfynau amser, cyn yr arholiad go iawn. Ar ôl gwneud hyn, gallech fynd yn ôl at y dasg goleuadau traffig (Cam 2 uchod) a newid y lliwiau yn seiliedig ar ba mor barod rydych yn teimlo nawr.

 

 1. Cyn yr arholiadau, gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â chanllawiau arholiadau Prifysgol Abertawe. Un o’r rhain yw bod rhaid i chi fynd â’ch cerdyn myfyriwr gyda chi i’r arholiadau. Gallwch ddarllen canllawiau hanfodol i baratoi ar gyfer arholiadau yma a rhestr o’r pethau hanfodol i’w gwneud a’u hosgoi yma.

 

 1. Yn olaf, ceisiwch beidio â phoeni am eich perfformiad ar ôl yr arholiad, a pheidiwch â thrafod y papur â myfyrwyr eraill. Does dim modd newid eich atebion, ac, ar yr amod eich bod wedi gwneud eich gorau, all neb ofyn mwy. Bydd eich dull adolygu’n newid drwy’r amser ac yn gwella wrth i chi ymarfer. Felly, mae’n bwysig myfyrio ar sut rydych yn dysgu, beth sy’n gweithio i chi a beth nad yw’n gweithio, er mwyn adolygu’n fwy effeithiol yn y dyfodol.

To bach

Oeddech chi’n gwybod bod ffordd hawdd iawn o roi to bach ar eich llafariaid?

to bach 2

 

Ewch yma. Cliciwch ar:

(Iaeth) Cymraeg > Cynnyrch > To bach > Lawrlwytho

to backh

Rhowch yr ychydig fanylion mae’n gofyn amdanoch a chadwch y feddalwedd.

Yr unig beth y bydd yn rhaid i chi ei wneud wedyn yw pwyso ar Ctrl + Alr a’r llythyren rydych chi eisiau to bach drosto!

 

Cris Dafis

Cymraeg Clir

Yn aml iawn, yr ysgrifennu mwyaf syml, diffwdan yw’r ysgrifennu gorau.

Mae brawddegau hir, gyda llawer o gymalau, yn aml yn gwneud darn o waith yn anodd ei ddeall. Rydyn ni’n gallu “trio’n rhy galed” weithiau!

Mae Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor, wedi creu 12 Rheol Aur Cymraeg Clir. Ar gyfer dogfennau sydd wedi eu hanelu at y cyhoedd y mae’r canllawiau, ac efallai nad ydyn nhw i gyd yn gwbl berthnasol i ysgrifennu academaidd. Byddai’n werth eu cadw mewn cof wrth ysgrifennu traethodau hefyd, fodd bynnag.

Dyma 12 Rheol Cymraeg Clir Canolfan Bedwyr:

12C

 1. Defnyddiwch iaith syml a chryno.
 2. Cyfarchwch eich darllenydd yn uniongyrchol.
 3. Defnyddiwch eiriau, ymadroddion a threfn naturiol y Gymraeg.
 4. Defnyddiwch frawddegau byr (dim mwy na 25 gair mewn brawddeg).
 5. Cadwch at yr egwyddor: ‘un frawddeg – un syniad’.
 6. Defnyddiwch ferfau gweithredol i wneud eich gwaith yn fwy bywiog ac uniongyrchol: e.e. Dechreuodd y cyngor 50 o brojectau yn lle Dechreuwyd 50 o brojectau gan y cyngor
 7. Ceisiwch osgoi berfau amhersonol.
 8. Defnyddiwch ferfau yn lle enwau.
 9. Defnyddiwch ferfau anffurfiol a rhagenwau.
 10. Ceisiwch osgoi iaith ‘swyddogol’ sy’n llawn jargon a thermau technegol (ac esboniwch unrhyw dermau anghyfarwydd).
 11. Rhannwch frawddegau hir yn bwyntiau byr neu’n bwyntiau bwled.
 12. Defnyddiwch atalnodi i helpu’r ystyr.

 

Cris Dafis

Adnoddau Cymraeg- am ddim!

Screen Shot 2017-05-26 at 12.21.03

Mae’r Ap Geiriaduron yn cynnwys y geiriadur cyffredinol Cysgair, a hefyd y geiriaduron termau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru, Y Termiadur Addysg. ac ar gyfer prifysgolion Cymru, Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r geiriaduron hyn i gyd yn rhai Saesneg-Cymraeg/Cymraeg Saesneg all-lein lle nad oes arnoch angen cyswllt gwe i’w defnyddio.

Nodweddion:

*Chwilio’n sydyn mewn amser real
*Geiriadur all-lein er mwyn chwilio ar unrhyw adeg
*Ap cyffredinol ar gyfer Android, iPad a’r iPhone
*Graffigau ar gyfer Retina Display
*Iaith y sgrin ar gael yn Gymraeg neu Saesneg, gyda modd i newid yr iaith
*Gallu dad-dreiglo a dad-redeg berfau i ddangos ffurf wreiddiol i eiriau
*Nodwedd manylu er mwyn cael gwybodaeth fwy manwl ar unrhyw air
*Chwilio gyda nodau chwilio; e.e. ei ddefnyddio fel odliadur drwy chwilio am ‘*aith’ er mwyn dangos geiriau sydd yn gorffen gyda ‘aith’
*Cynnwys geiriadur Cysgair, sy’n eiriadur disgrifadol hwylus
*Cynnwys geiriadur Y Termiadur Addysg sydd i’w weld ar-lein ar termiaduraddysg.org
*Cynnwys Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; sy’n cynnwys diffiniadau, lluniau a diagramau, ac a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel geiriadur o dermau safonol ar gyfer addysg uwch cyfrwng Cymraeg
*Porth i chwilio’n bellach ar-lein gyda’r Porth Termau ar termau.cymru
*Diweddariadau awtomatig er mwyn ychwanegu termau a geiriau newydd wrth i’r geiriaduron sydd ynddo dyfu.

Screen Shot 2017-05-26 at 12.23.13

Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio’r treigladau. Mae elfen chwilota’r ap dim ond yn cynnwys y geiriau hynny sy’n achosi i’r geiriau sy’n eu dilyn yn syth dreiglo. Felly nid yw’n cynnwys pob rheol treiglo yn y Gymraeg. Ond wrth ddefnyddio elfen adolygu yr ap, dylech allu dod o hyd i’r holl reolau fydd yn eich cynorthwyo i wybod pryd i dreiglo.
Wrth ddefnyddio’r ap hwn, dylech gofio rhai egwyddorion cyffredinol …

* Dydy enwau priod (proper nouns) ddim fel arfer yn treiglo – i Dafydd
* Dim ond enwau lleoedd Cymraeg fydd yn treiglo – o Fryste, ond o Birmingham
* Fydd enwau sydd wedi eu benthyg o’r Saesneg ddim fel arfer yn treiglo e.e. dwy gêm
Screen Shot 2017-05-26 at 12.24.42

Rhian Williams

 

Taith lwyddiannus arall i Benrhyn Gŵyr

O ganlyniad i alw, trefnodd hyfforddwyr y Clwb Sgwrsio daith arall i benrhyn Gŵyr. Pa ffordd well i fyfyrwyr rhyngwladol ymarfer siarad Saesneg, cwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau golygfeydd newydd? Fel y llynedd, roedd y tywydd yn odidog ac roedd aelodau’r grŵp yn cynnwys pobl o bob cwr o’r byd. Eleni, penderfynwyd manteisio ar gludiant cyhoeddus gan neidio ar fws gwasanaeth 8 yna fws gwasanaeth 118 i Faes Awyr Abertawe. Ar ôl hynny, cerddon ni ar hyd ffordd droellog i Rose Hip Tearooms yn Wildflower Cafe lle y mwynhawyd te prynhawn blasus wrth eistedd yn yr heulwen. Cafwyd llawer o hwyl yn trafod yr eitemau a sut y dylid eu bwyta (er enghraifft sgons, sy’n well pan fod hufen tolch a jam ar eu pennau). Yn ôl yr arfer, roedd y bwyd yn y Caffi yn neilltuol ac roedd digon ohono.

Ar ôl gorffen bwyta, cerddon ni yn ôl lawr y ffordd a neidio ar fws gwasanaeth 118 i Benmaen. Ar gyrraedd yno, cerddon ni ar hyd y clogwyni gan fwynhau golygfeydd syfrdanol Bae Oxwich, Bae Tor a Bae’r Tri Chlogwyn. Ar ôl syllu ar yr olygfa oddi ar ben y clogwyni pen penderfynon ni fynd i’r traeth ym Mae’r Tri Chlogwyn.

Ar ôl tair awr o awyr iach, heulwen, ymarfer corff a thunelli o dywod yn ein hesgidiau, daethom yn ôl ar fws gwasanaeth 118 a gwasanaeth 8 i’r Brifysgol. Cytunwyd nad yw unwaith y flwyddyn yn ddigon aml ar gyfer teithiau Clwb Sgwrsio felly sicrhewch eich bod yn cadw llygad allan am negeseuon e-bost gan y Rhaglen Llwyddiant Academaidd a gwybodaeth am deithiau’r dyfodol. I dderbyn gwybodaeth bellach am y Clwb Sgwrsio a’r holl gyrsiau a gynigir gan y Rhaglen Llwyddiant Academaidd, ewch i’n gwefan. Tan hynny, dymunwn bob lwc i’n holl fyfyrwyr sy’n adolygu ar gyfer arholiadau a phob lwc ar gyfer eich arholiadau.

Beth yw Cysgliad?

Gwirio’ch gwaith Cymraeg

Oeddech chi’n gwybod bod ffordd hwylus a chyflym o sicrhau bod eich Cymraeg yn gywir yn eich traethodau ac ati? Mae pecyn o’r enw Cysgliad ar gael a allai fod o help mawr i chi.

Beth yw Cysgliad?

Os nad ydych chi eisoes yn defnyddio Cysgliad ar eich cyfrifiadur, byddai’n werth ystyried gosod y pecyn ar eich peiriant. Pecyn meddalwedd ar gyfer eich cyfrifiadur PC yw Cysgliad. Mae dwy brif raglen yn rhan o’r pecyn, sef Cysill a Cysgeir.

Cysill

Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Mae’n gallu adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau, mae’n egluro natur gwallau gramadegol fel y gallwch osgoi’r gwall yn y dyfodol.

Cysgliad1

Cyn cywidiadau

Cysgliad2

Ar ôl cywiriadau

Cysgeir

Geiriadur electronig yw Cysgeir. Mae’n cyfieithu geiriau o’r Gymraeg i Saesneg ac o Saesneg i’r Gymraeg.

Ble gallaf i brynu Cysgliad ?

Mae fersiwn cartref Cysgliad ar gael o Ganolfan Bedwyr: Gellir archebu Cysgliad yn uniongyrchol drwy ffonio (01248) 383293, neu e-bostio cbs602@bangor.ac.uk.

Mae Cysgliad hefyd ar gael o siopau llyfrau Cymraeg da.

Cysill ar-lein

Gallwch wirio testunau byr am ddim ar wefan Cysgliad

Cysgliad i’r Mac 1.0

Mae fersiwn o Cysgliad ar gael ar gyfer cyfrifiaduron Apple Mac OS X

 

Cris Dafis