To bach

Oeddech chi’n gwybod bod ffordd hawdd iawn o roi to bach ar eich llafariaid?

to bach 2

 

Ewch yma. Cliciwch ar:

(Iaeth) Cymraeg > Cynnyrch > To bach > Lawrlwytho

to backh

Rhowch yr ychydig fanylion mae’n gofyn amdanoch a chadwch y feddalwedd.

Yr unig beth y bydd yn rhaid i chi ei wneud wedyn yw pwyso ar Ctrl + Alr a’r llythyren rydych chi eisiau to bach drosto!

 

Cris Dafis

Cymraeg Clir

Yn aml iawn, yr ysgrifennu mwyaf syml, diffwdan yw’r ysgrifennu gorau.

Mae brawddegau hir, gyda llawer o gymalau, yn aml yn gwneud darn o waith yn anodd ei ddeall. Rydyn ni’n gallu “trio’n rhy galed” weithiau!

Mae Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor, wedi creu 12 Rheol Aur Cymraeg Clir. Ar gyfer dogfennau sydd wedi eu hanelu at y cyhoedd y mae’r canllawiau, ac efallai nad ydyn nhw i gyd yn gwbl berthnasol i ysgrifennu academaidd. Byddai’n werth eu cadw mewn cof wrth ysgrifennu traethodau hefyd, fodd bynnag.

Dyma 12 Rheol Cymraeg Clir Canolfan Bedwyr:

12C

 1. Defnyddiwch iaith syml a chryno.
 2. Cyfarchwch eich darllenydd yn uniongyrchol.
 3. Defnyddiwch eiriau, ymadroddion a threfn naturiol y Gymraeg.
 4. Defnyddiwch frawddegau byr (dim mwy na 25 gair mewn brawddeg).
 5. Cadwch at yr egwyddor: ‘un frawddeg – un syniad’.
 6. Defnyddiwch ferfau gweithredol i wneud eich gwaith yn fwy bywiog ac uniongyrchol: e.e. Dechreuodd y cyngor 50 o brojectau yn lle Dechreuwyd 50 o brojectau gan y cyngor
 7. Ceisiwch osgoi berfau amhersonol.
 8. Defnyddiwch ferfau yn lle enwau.
 9. Defnyddiwch ferfau anffurfiol a rhagenwau.
 10. Ceisiwch osgoi iaith ‘swyddogol’ sy’n llawn jargon a thermau technegol (ac esboniwch unrhyw dermau anghyfarwydd).
 11. Rhannwch frawddegau hir yn bwyntiau byr neu’n bwyntiau bwled.
 12. Defnyddiwch atalnodi i helpu’r ystyr.

 

Cris Dafis

Adnoddau Cymraeg- am ddim!

Screen Shot 2017-05-26 at 12.21.03

Mae’r Ap Geiriaduron yn cynnwys y geiriadur cyffredinol Cysgair, a hefyd y geiriaduron termau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru, Y Termiadur Addysg. ac ar gyfer prifysgolion Cymru, Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r geiriaduron hyn i gyd yn rhai Saesneg-Cymraeg/Cymraeg Saesneg all-lein lle nad oes arnoch angen cyswllt gwe i’w defnyddio.

Nodweddion:

*Chwilio’n sydyn mewn amser real
*Geiriadur all-lein er mwyn chwilio ar unrhyw adeg
*Ap cyffredinol ar gyfer Android, iPad a’r iPhone
*Graffigau ar gyfer Retina Display
*Iaith y sgrin ar gael yn Gymraeg neu Saesneg, gyda modd i newid yr iaith
*Gallu dad-dreiglo a dad-redeg berfau i ddangos ffurf wreiddiol i eiriau
*Nodwedd manylu er mwyn cael gwybodaeth fwy manwl ar unrhyw air
*Chwilio gyda nodau chwilio; e.e. ei ddefnyddio fel odliadur drwy chwilio am ‘*aith’ er mwyn dangos geiriau sydd yn gorffen gyda ‘aith’
*Cynnwys geiriadur Cysgair, sy’n eiriadur disgrifadol hwylus
*Cynnwys geiriadur Y Termiadur Addysg sydd i’w weld ar-lein ar termiaduraddysg.org
*Cynnwys Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol; sy’n cynnwys diffiniadau, lluniau a diagramau, ac a ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol fel geiriadur o dermau safonol ar gyfer addysg uwch cyfrwng Cymraeg
*Porth i chwilio’n bellach ar-lein gyda’r Porth Termau ar termau.cymru
*Diweddariadau awtomatig er mwyn ychwanegu termau a geiriau newydd wrth i’r geiriaduron sydd ynddo dyfu.

Screen Shot 2017-05-26 at 12.23.13

Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio’r treigladau. Mae elfen chwilota’r ap dim ond yn cynnwys y geiriau hynny sy’n achosi i’r geiriau sy’n eu dilyn yn syth dreiglo. Felly nid yw’n cynnwys pob rheol treiglo yn y Gymraeg. Ond wrth ddefnyddio elfen adolygu yr ap, dylech allu dod o hyd i’r holl reolau fydd yn eich cynorthwyo i wybod pryd i dreiglo.
Wrth ddefnyddio’r ap hwn, dylech gofio rhai egwyddorion cyffredinol …

* Dydy enwau priod (proper nouns) ddim fel arfer yn treiglo – i Dafydd
* Dim ond enwau lleoedd Cymraeg fydd yn treiglo – o Fryste, ond o Birmingham
* Fydd enwau sydd wedi eu benthyg o’r Saesneg ddim fel arfer yn treiglo e.e. dwy gêm
Screen Shot 2017-05-26 at 12.24.42

Rhian Williams

 

Beth yw Cysgliad?

Gwirio’ch gwaith Cymraeg

Oeddech chi’n gwybod bod ffordd hwylus a chyflym o sicrhau bod eich Cymraeg yn gywir yn eich traethodau ac ati? Mae pecyn o’r enw Cysgliad ar gael a allai fod o help mawr i chi.

Beth yw Cysgliad?

Os nad ydych chi eisoes yn defnyddio Cysgliad ar eich cyfrifiadur, byddai’n werth ystyried gosod y pecyn ar eich peiriant. Pecyn meddalwedd ar gyfer eich cyfrifiadur PC yw Cysgliad. Mae dwy brif raglen yn rhan o’r pecyn, sef Cysill a Cysgeir.

Cysill

Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Mae’n gallu adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau, mae’n egluro natur gwallau gramadegol fel y gallwch osgoi’r gwall yn y dyfodol.

Cysgliad1

Cyn cywidiadau

Cysgliad2

Ar ôl cywiriadau

Cysgeir

Geiriadur electronig yw Cysgeir. Mae’n cyfieithu geiriau o’r Gymraeg i Saesneg ac o Saesneg i’r Gymraeg.

Ble gallaf i brynu Cysgliad ?

Mae fersiwn cartref Cysgliad ar gael o Ganolfan Bedwyr: Gellir archebu Cysgliad yn uniongyrchol drwy ffonio (01248) 383293, neu e-bostio cbs602@bangor.ac.uk.

Mae Cysgliad hefyd ar gael o siopau llyfrau Cymraeg da.

Cysill ar-lein

Gallwch wirio testunau byr am ddim ar wefan Cysgliad

Cysgliad i’r Mac 1.0

Mae fersiwn o Cysgliad ar gael ar gyfer cyfrifiaduron Apple Mac OS X

 

Cris Dafis